ОШ Мика Митровић
Богатић

Налазите се овде: За ученике Актуелности

Обавезе ученика

Обавезе ученика

У остваривању права и обавеза ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права.

Обавезе ученика су да:

- редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

- поштује школска правила, одлуке директора, наставника и органа школе;

- ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати - не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

- поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

- у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

- стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике;

- чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија.

Ученик, родитељ, односно старатељ ученика дужан је да у року од осам дана правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације.

Теже повреде обавеза ученика и васпитно-дисциплинске мере

Са учеником који врши повреду правила помнашања или се не придржава одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне односно здравствене заштите на промени понашања ученика.

Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе која ја у време извршења била прописана овим или посебним законом и за повреду забране из члна 44. и 45. Закона.

Теже повреде обавеза ученика су:

- уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;

- преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

- уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;

- подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичких средстава или психоактивне супстанце;

- уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета који може да угрози или повреди друго лице;

- понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у школи и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;

- употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе преваре у поступку оцењивања;

- неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештења родитеља, односно старатеља од стране школе;

- учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере ради корекције понашања.

За тежу повреду обавезе ученику се изриче васпитно-дисциплинска мера:

1) укор директора;

2) укор наставничког већа.

Васпитно-дисциплинска мера изриче се ученику у школској години у којој је учинио тежу повреду обавезе, по спроведеном васпитно-дисциплинском поступку у коме је утврђена одговорност ученика.

За повреде из овог правилника обавезна је поступност у изрицању мера.

Ученику се за повреду обавезе може изрећи само једна васпитно-дисциплинска мера.