Савет родитеља

У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења.

Савет родитеља:

  1. предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;
  2. предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове установе;
  3. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
  4. учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
  5. разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
  6. разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
  7. предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
  8. разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
  9. даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
  10. разматра и друга питања утврђена статутом.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и стручним органима установе. Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.