Ученички парламент

Ученички парламент чине по два представника ученика 7. и 8. разреда које бира одељењска заједница у септембру.  Руководилац-ментор Ученичког парламента је Ивана Савић. Ученички парламент ће радити према следећем плану:

СЕПТЕМБАР

 1. Упознавање са пословником о раду УП
 2. Избор председника Парламента и осталих органа у Парламенту и представника у органима школе
 3. Усвајање плана рада УП
 4. Разматрање Извештаја о раду школе за 2019/2020. и Годишњег плана рада школе за 2020/2021. годину
 5. Текућа питања

ОКТОБАР

 1. Упознавање са правилима понашања ученика, обавезама и толеранцији у школи
 2. Рад у одељењским заједницама
 3. Упознавање са Конвенцијом о правима детета
 4. Текућа питања

НОВЕМБАР

 1. Организовање спортских манифестација у школи
 2. Планирање културно-забавних манифестација у школи
 3. Извештај о успеху ученика на првом тромесечју
 4. Текућа питања

ЈАНУАР

 1. Припреме за прославу Св. Саве
 2. Организација Дана заљубљених

ФЕБРУАР

 1. Извештај о успеху на крају првог полугодишта
 2. Обележавање 8. марта
 3. Комуникација у групи и ненасилно решавање конфликта
 4. Текућа питања

МАРТ

 1. Учешће у организацији Ускршње приредбе
 2. Актуелни проблеми у школи
 3. Текућа питања

МАЈ

 1. Извештај о успеху са трећег тромесечја
 2. Договор о организовању матурске вечери за ученике 8. разреда
 3. Изношење предлога изборних предмета члановима Парламента
 4. Изношење предлога уџбеника за следећу школску годину
 5. Учешће у прослави Дана школе
 6. Текућа питања

ЈУН

 1. Извештај о раду Парламента
 2. Предлог плана рада за следећу школску годину
 3. Текућа питања

 

Реализација плана рада Ученичког парламента биће условљена актуелном епидемиолошком ситуацијом у држави. Такође, могуће је и онлајн одржавање седница, у складу са приликама.

На првој седници Ученичког парламента, која је одржана 7.9.2020. године, школске 2020/2021. године изабрани су:

 1. председник: Урош Радовановић
 2. потпредседник: Миливој Ћирић
 3. записничар
 4. предстаници УП у Школском одбору
 5. представници УП у Тиму за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 6. представник УП у Тиму за обезбеђивање квалитета и развоја установе
 7. представник УП у Стручном активу за развојно планирање