Органи школе

Органе школе чине органи управљања и стручни органи.

Органи управљања школе:

Стручни органи школе:

  • наставничко веће – чине га сви наставници, васпитачи и стручни сарaдници.
  • одељењско веће – чине га наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.
  • стручно веће за разредну наставу – чине га наставници који изводе наставу у првом циклусу образовања.
  • стручно веће за области предмета – чине га наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.
  • стручни актив за развојно планирање – чине га представници наставника, васпитача, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља. Чланове стручног актива за развојно планирање именује орган управљања.
  • стручни актив за развој школског програма – чине га представници наставника и стручних сарадника. Чланове стручног актива за развој школског програма именује наставничко веће.
  • други стручни активи и тимови – директор образује тим за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта. Тим могу да чине представници запослених, родитеља, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.