Школски календар

Динамика рада у току године – календар ВО рада

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 30.12.2021.
Зимски распуст 31.12.2021-21.01.2022.
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 24.01.2022-24.06.2022.
Друго полугодиште за ученике VIII разреда 24.01.2022-10.06.2022.
Први класификациони период 1.9.2021-01.11.2021.
Седнице одељењских већа 1.11.2021.
Седница Наставничког већа 2.11.2021.
Други  класификациони период 2.11.2021- 30.12.2021.
Седнице одељењских већа 29.12.2021.
Седница Наставничког већа 30.12.2021.
Подела књижица 30.12.2021.
З и м с к и  р а с п у с т
Трећи класификациони период 24.01-31.03.2022.
Седнице одељењских већа 31.03. 2022.
Седница Наставничког већа 1.04. 2022.
Пролећни распуст 22.04-4. 05. 2022.
Четврти класификациони период за VIII разред  
за остале разреде 01.04-21. 06. 2022.
Седнице одељењских већа за VIII разред 6.06. 2022.
за остале разреде 16.06.2022.
Седница Наставничког већа за VIII разред 7.06. 2022.
за остале разреде 17. 06. 2022.
Подела књижица и сведочанстава за VIII разред 28. 06. 2022.
за остале разреде 28.06. 2022.
Јесењи крос октобар (у складу са епидемиолошком ситуацијом)
Пролећни крос април  (у складу са епидемиолошком ситуацијом)
Радне суботе /
Наставне суботе /
Припремна настава за полагање разредних испита у јунском року 20-24. 06. 2022.
Разредни испити јун

Седнице одељењских већа

Наставничко веће

27,28.,29. и 30.6. 2022.

30.6. 2022.

30. 6. 2022.

Поправни испити авугуст

Припремна настава

22, 23. и 24. 8. 2022.

15. 8- 19. 8. 2022.

Поправни и разредни испити за VIII – јун

Припремна настава

15, 16. и 17. 6. 2022.

8-14.6. 2022.

Пробни завршни испит заVIII разред 25. и 26. 03. 2022.
Припремна настава за полагање завршног испита за VIII разред 13- 17. 6. 2022.
Завршни испит заVIII разред 22, 23. и 24. 6. 2022.
Свети Сава и Дан школе 27. 1. 2022.
Школска такмичења према календару Министарста
Екскурзије април/мај 2022.год.(у складу са епидемиолошком ситуацијом)
Наставни дани са измењеним распоредом 10.11.2021.год. (среда која се ради по распореду од петка)
Летњи одмор за наставнике у складу са решењем
Одељењско и Наставничко веће од 20.8.2022.