ОШ Мика Митровић
Богатић

Налазите се овде: За ученике Завршни испит

Зашто су важни завршни испити

Завршни испити ће бити стандардизовани и спроведени под једнаким условима и на исти начин за све ученике, и омогућиће упис у средње школе и на факултете без полагања пријемних (квалификационих) испита. Тестирањем ће се испитивати стечена знања која су важна за касније успешно прилагођавање захтевима послодаваца при запошљавању.

О завршним испитима

Завршне и матурске испите полагаће сви ученици који с успехом заврше осми разред основне а овим испитима проверавају се и оцењују знања и вештине које су стекли током школовања.

Завршни испит у основном васпитању и образовању је први завршни испит са којим се ученик сусреће током свог школовања. Он се полаже на крају осмог разреда и има функцију сведочанства о усвајању темељних знања, умења и компетенција током основног образовања. Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици.

Новине које доноси Завршни испит

  • Завршни испит на крају основне школе полажу сви ученици. До сада су квалификациони испит полагали само ученици који настављају образовање у четворогодишњој средњој школи.
  • Завршни испит састојаће се у финалном облику (шк.2013/14.) из три теста: српски/матерњи језик, математика и комбиновани тест из наука (природне и друштвене)
  • Завршни испитује степен усвојености образовних стандарда за крај основног образовања. Реч је о националним стандардима. Дакле, први пут се постигнућа ученика проверавају у односу на постављене стандарде.
  • Завршни испит у свом финалном моделу састављен је само од непознатих задатака
  • Завршни испит прилагођен је ученицима са сметњама у развоју
  • Резултати завршног испита биће коришћени за побољшање квалитета наставе и учења на нивоу појединачних школа, општине, округа, школске управе и на националном нивоу.
  • Школе су дужне да организују припрему ученика за полагање завршног испита

Припрема ученика за полагање завршног испита

За припремање ученика за полагање завршног испита по програму завршног испита користиће се збирке задатака. Збирке задатака садрже низове задатака којима се проверава оствареност образовних стандарда за крај обавезног образовања. Одређен број задатака из збирки биће коришћен на завршном испиту. Збирку задатака припрема Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Школе су обавезне да припрему за Завршни испит укључе у наставни програм током 40-часовне радне недеље.

Збирке задатака из српског језика и математике биће доступне до краја првог полугодишта.