ОШ Мика Митровић
Богатић

Налазите се овде: За родитеље Сарадња са родитељима

Програм сарадње са породицом

Програм сарадње са породицом

ЦИЉ: Успостављање успешне сарадње родитеља и школе, међусобно уважавање и поверење како би заједнички што боље деловало на развој ученика. Сарадња ће се остваривати у следећим облицима:

ИНДИВИДУАЛНИ ОБЛИК - индивидуалним разговорима наставника, стручних сарадника и директора о напредовању ученика, њиховом понашању у породици и у школи и проблемима у учењу. У контакту са родитељима поштоваће се личност родитеља, пружаће се потребне иформације уз коректно понашање и очување угледа школе;

ПИСМЕНИ ОБЛИК– контакти са родитељима- за правдање изостанака; молбе; поруке;

ГРУПНИ ОБЛИК– разговори биће организовани са родитељима ученика код којих се јављају тешкоће у напредовању ( учењу и понашању) како би се заједнички пронашла што боље решења. Разговор ће организовати одељењски старешина у сарадњи са директором и школским педагогом и психологом, односно специјалним педагогом.

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ – сазиваће их, припремати и водити одељењски старешина. Одржаваће се према плану одељењског старешине, а обавеза је најмање четири родитељска састанка у току године. Евиденција о одржаним састанцима водиће се у дневницима рада.

Посебна сарадња са родитељима се остварује у изради индивидуално образовног плана за ученике са посебним потребама и преко Савета родитеља.

Родитељски састанци ће се одржати одмах после седница одељењских већа по следећем распореду:

I родитељски: до 15.09.2013. год.

II родитељски: од 31.10.2013. год.

III родитељски: до 31.01.2014. год.

IV родитељски: до 30.06.2014. год.