ОШ Мика Митровић
Богатић

Налазите се овде: Настава Отворена врата

Отворена врата

Организација отвореног дана школе

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима односно старатељима ученика заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. Програмом сарадње са породицом школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима односно старатељима деце и ученика који обухватају детаљне информисање, саветовање, укључивање у наставне и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања као и обезбеђивања свеобухватности и трајаности васпитно-образовних утицаја. Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца када родитељи односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду. Ради праћења успешности програма сарадње са породицом школа на крају сваког полугодишта организује анкетирање родитеља односно старатеља у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште. Мишљење родитеља односно старатеља добијено као резултат анкетирања узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе.

Распоред отвореног дана школе за школску 2016/17.год.

  1. 29.09.2016.год четвртак
  2. 28.10.2016.год. петак
  3. 30.11.2016.год. среда
  4. 27.12.2016.год. уторак
  5. 23.01.2017.год. понедељак
  6. 23.02.2017.год. четвртак
  7. 29.03.2017.год. среда
  8. 25.04.2017.год. уторак
  9. 22.05.2017.год. понедељак
  10. 02.06.2017.год. петак